Hội đồng trường

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Bà. Đỗ Thị Lan Đài - Chủ tịch

2. Ông. Lê Văn Hùng

3. Ông. Trần Ngọc Bích

4. Ông. Lâm Thành Hiển

5. Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

6. Bà. Nguyễn Thị Thu Lan

7. Ông. Đỗ Khôi Nguyên

8. Ông. Nguyễn Trùng Phương

9. Ông. Diệp Cẩm Thu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUA CÁC THỜI KỲ

NHIỆM KỲ I (1997 - 2002)

1. Ông. Nguyễn Trùng Phương - Chủ tịch

2. Ông. Đỗ Hữu Tài - Phó chủ tịch

3. Ông. Đoàn Văn Điện - Phó chủ tịch

4. Ông. Huỳnh Xuân Đình - Phó chủ tịch

5. Ông. Lâm Hiếu Trung - Phó chủ tịch

6. Ông. Trần Hành

7. Ông. Nguyễn Đức Khương

8. Ông. Nguyễn Văn Lẫm

9. Bà. Nguyễn Thị Thu Lan

10. Ông. Diệp Cẩm Thu

11. Ông. Lâm Thành Hiển

NHIỆM KỲ II (2002 - 2007)

1. Ông. Nguyễn Trùng Phương - Chủ tịch

2. Ông. Đỗ Hữu Tài - Phó chủ tịch

3. Ông. Nguyễn Đức Khương

4. Ông. Nguyễn Văn Lẫm

5. Ông. Lâm Thành Hiển

6. Ông. Diệp Cẩm Thu

7. Ông. Vũ Văn Tăng

8. Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

9. Ông. Trần Hành

NHIỆM KỲ III (2008 - 2013)

1. Ông. Đỗ Hữu Tài - Chủ tịch

2. Ông. Trần Hành

3. Ông. Nguyễn Trùng Phương

4. Ông. Đỗ Khôi Nguyên

5. Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

6. Ông. Lâm Thành Hiển

7. Ông. Diệp Cẩm Thu

NHIỆM KỲ IV (2013 - 2018)

1. Ông. Đỗ Hữu Tài - Chủ tịch

2. Ông. Nguyễn Trùng Phương

3. Ông. Lâm Thành Hiển

4. Ông. Diệp Cẩm Thu

5. Ông. Đỗ Khôi Nguyên

6. Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

7. Bà. Đỗ Thị Lan Đài

NHIỆM KỲ V (2015 - 2020)

1. Ông. Đỗ Hữu Tài - Chủ tịch

2. Ông. Nguyễn Trùng Phương

3. Ông. Trần Ngọc Bích

4. Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

5. Ông. Đỗ Khôi Nguyên

6. Bà. Đỗ Thị Lan Đài

7. Bà. Nguyễn Thị Thu Lan

8. Ông. Diệp Cẩm Thu

9. Ông. Lâm Thành Hiển

Đến năm 2017, Bà Đỗ Thị Lan Đài được cử làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban biên tập Kỷ yếu 25 năm thành lập

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  104,065       1/520